FDA Grants Edison Pharmaceuticals' EPI-743 Orphan Status for Friedreich's Ataxia